VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015 >>>ภาพกิจกรรมปี 2562<<<
ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้อีกหนึ่งช่องทาง Facebook สพล.พช.
 
 » รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป รอบ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-24 12:00:11]
 » รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป รอบ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-20 15:46:18]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประเภททั่วไป รอบ 4 ประขำปีการศึกษา 2561 [2018-07-13 13:59:19]
 » สรุปผลการสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ [2018-07-12 13:17:09]
 » ประกาศ รายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-10 11:24:13]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป (รอบ 3) เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-06 09:04:39]
 » รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป รอบ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-06 08:57:25]
 » รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป รอบ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-04 09:31:28]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ( รอบ 3 ) [2018-07-03 16:30:39]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-06-07 15:16:52]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาฯ รอบทั่วไป รอบ3 ประจำปี กศ.2561 [2018-06-01 13:58:28]
 » รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป (รอบ2) เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-31 15:43:52]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป (รอบ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-31 09:42:09]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป (รอบ2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-28 16:13:04]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป (รอบ2) เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-28 16:06:37]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-05-18 08:52:24]
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-05-18 08:51:41]
 » ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [2018-05-09 12:40:31]
 » ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-09 12:40:15]
 » ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561 [2018-05-09 12:39:59]
 » ประกาศรายชื่อการพ้นสภาพนักศึกษา (ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) [2018-05-09 12:39:45]
 » ประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงวันลงทะเบียนเรียน และวันเปิด-ปิด ภาคการศึกาาและแนวการปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 [2018-04-26 10:59:52]
 » ประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงวันลงทะเบียนเรียน และวันเปิด - ปิด ภาคการศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2561 [2018-04-23 14:44:59]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-04-18 16:22:30]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-04-18 16:19:33]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-04-18 16:16:00]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-04-18 15:11:36]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) [2018-04-05 15:03:09]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-03-27 11:03:12]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-03-27 11:01:25]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-03-27 09:11:57]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [2018-03-16 14:17:48]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-02-20 16:05:03]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ [2018-02-14 11:34:23]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ [2018-02-09 12:54:06]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ [2018-02-09 10:25:00]
 » ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษา [2018-01-31 14:37:23]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-01-31 11:03:51]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-01-31 11:02:02]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-01-30 14:37:18]
 » การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-01-11 16:03:14]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-01-08 14:29:05]
 » รายชื่อบัณฑิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งเป็นข้าราชการครู สาขาพลศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 [2017-10-10 16:19:51]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป (รอบ 3) เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [2017-07-20 15:12:05]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป รอบ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ [2017-07-19 09:12:27]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ แบบทั่วไป (รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2560 [2017-06-27 13:12:46]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ แบบทั่วไป (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 [2017-06-27 13:12:56]
 » ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป (รอบ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 [2017-06-21 13:52:25]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี และสอบสัมภาษณ์ ประเภททั่วไป (รอบ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 [2017-06-19 15:39:49]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี และสอบสัมภาษณ์ ประเภททั่วไป (รอบ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 [2017-06-19 15:35:03]
 » ประกาศเรื่อง กำหนดช่วงวันลงทะเบียนเรียน และวันเปิด - ปิด ภาคเรียนการศึกษาภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 [2017-06-06 15:59:31]
 » แนวทางการปฏิบัติงานการเงิน เพื่อเดินทางไปราชการ การจัดประชุมและฝึกอบรม [2017-05-04 13:16:13]
 » ประกาศเรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ แบบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 [2017-04-27 09:00:12]
 » กำหนดการ ซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [2017-04-19 11:39:26]
 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 [2017-04-07 20:42:42]
 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพืื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีการศึกษา 2560 [2017-04-07 14:12:35]
 » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพืื่อเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 [2017-04-07 14:07:04]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ประเภททั่วไป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.พช. [2017-03-31 15:49:33]
 » ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ประเภททั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ สพล.พช. ปีการศึกษา 2560 [2017-03-31 10:55:15]
 » บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ เลขที่นั่งสอบประเภททั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ สพล.พช. ปีการศึกษา 2560 [2017-03-31 10:54:50]
 » กำหนดการสอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติประเภททั่วไป คณะศึกษาศาสตร์ สพล.พช. [2017-03-31 10:53:11]
 » ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ [2017-03-14 11:10:14]
 » สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จัดโครงการ "ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก" ประจำปี 2560 [2017-02-28 12:34:03]
 

 
 » ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-08-01 11:09:12]
 » ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเสื้อคอกลมพิมพ์ซับรีเมชั่นด้านหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-08-01 11:08:02]
 » ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [2018-07-26 14:42:33]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-05-15 15:04:26]
 » ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-04-02 16:24:42]
 » ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน 3 ชุด [2018-03-09 09:12:13]
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-02-28 15:21:35]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-02-28 15:20:55]
 » ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-01-22 14:17:08]
 » ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2018-01-22 14:15:51]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องวัดไขมันใต้ชั้นผิวหนัง เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบตัวเลข เมดิซินบอล ชุดสเตปแอโรบิก ชุดฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เครื่องวิเคราะห์การให้ข้อมูลย้อนกลับทางกาย ด้วยวิธีประกวดราค [2018-01-10 15:54:49]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-01-10 15:54:32]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-01-10 15:54:18]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-01-10 15:53:58]
 » ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ [2018-01-05 10:57:14]
 » ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 1 หลัง [2018-01-05 10:57:01]
 » ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 แห่ง [2017-12-27 16:05:24]
 » ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 1 หลัง [2017-12-27 16:05:46]
 » ร่างขอบเขตงาน ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ [2017-12-26 15:14:24]
 » ร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 1 หลัง [2017-12-26 15:13:39]
 » ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2017-12-26 15:12:46]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลู่ว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2017-12-19 21:25:02]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2017-12-19 21:25:26]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดอุปกรณ์ฮอกกี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2017-12-19 21:25:47]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2017-12-19 21:26:16]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดอุปกรณ์ฮอกกี้ (กลางแจ้ง) [2017-12-14 16:37:23]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดอุปกรณ์กรีฑา [2017-12-14 16:38:13]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน [2017-12-14 16:38:42]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ลู่ว่ายน้ำ [2017-12-14 16:39:11]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2017-12-14 16:39:45]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดเทควันโด [2017-12-14 16:40:12]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [2017-12-14 16:40:40]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องวัดไขมันใต้ชั้นผิวหนัง เครื่องวัดกระโดดสูงแบบตัวเลข เมดิซินบอล ชุดสเตปแอโรบิก ชุดฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ฯ [2017-12-14 16:41:45]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า [2017-12-14 16:42:15]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2017-12-14 16:42:43]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 ล้านบาทขึ้นไป ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน [2017-12-14 16:43:13]
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [2017-12-12 10:16:02]
 » ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2017-05-23 20:24:34]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคระห์เกมในการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-11-25 09:38:47]
 » ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา [2016-11-17 15:23:18]
 » ประกาศปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-11-11 09:17:39]
 » ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2016-11-10 14:28:07]
 » ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2016-11-08 21:55:23]
 » ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ [2016-11-07 14:52:55]
 » ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปฏิกิริยาตอบสนองแบบ WHOLE BODY REACTION TIME ชุดทดสอบความสามารถในการไม่ใช้ออกซิเจน จักรยานวัดงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-10-23 12:40:06]
 » ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-10-23 12:36:19]
 » ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-10-23 12:34:02]
 » ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป อัฒจันทร์พับเก็บได้ จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2016-11-03 14:31:17]
 » ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ [2016-11-03 14:32:07]
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737089   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun