VTR สพล.พช.

VTR แนะนำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted by สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ on 6 มกราคม 2015 >>>ภาพกิจกรรมปี 2562<<<
ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้อีกหนึ่งช่องทาง Facebook สพล.พช.
 
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป รอบ 3 ปีการศึกษา 2562 [2019-07-03 13:53:00]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภท Admission ปีการศึกษา 2562 [2019-07-03 13:52:14]
 » รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-06-27 14:18:21]
 » หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 [2019-06-14 16:19:31]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันฯ ประเภททั่วไป (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-05-01 14:29:50]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป รอบ 2 และกำหนดการสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-04-29 15:16:45]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไปและกำหนดการสอบภาคทฤษฏี และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 2562 [2019-04-29 11:44:29]
 » ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง จำนวน 1 อัตรา [2019-04-24 15:44:32]
 » ประกาศ เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธี้เข้าศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพซรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-04-06 19:39:17]
 » ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2562 [2019-04-05 10:01:28]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562 [2019-04-02 14:35:27]
 » ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา [2019-03-29 16:25:59]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์สอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป และกำหนดการสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-03-26 11:10:02]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-03-26 11:13:16]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป และกำหนดการสอบภาคทฤษฏี และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-03-25 16:53:51]
 » ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา [2019-03-21 08:41:48]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 [2019-03-13 12:27:21]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 [2019-02-11 16:05:26]
 » ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) ประจำปี กศ. 2652 [2019-02-06 13:55:46]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562 [2019-01-30 08:40:45]
 » ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-01-22 17:50:53]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควตา และกำหนดการสอบภาคทฤษฏี และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ 2562 [2019-01-10 13:41:06]
 » ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควตาและกำหนด การสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 [2019-01-08 13:29:27]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควตา และกำหนดการสอบภาคทฤษฏี และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ 2562 [2019-01-07 15:22:00]
 » ประกาศฯ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันฯ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 [2018-11-12 14:42:32]
 » การจัดกิจกรรม/การดำเนินงานปลูกป่าและไม้ยืนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2018-10-26 13:27:44]
 » พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล พลศึกษา พรีเมียร์ลีก ครั้งที่ 5 [2018-10-26 10:44:51]
 » รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป รอบ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-24 12:00:11]
 » รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป รอบ 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-20 15:46:18]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประเภททั่วไป รอบ 4 ประขำปีการศึกษา 2561 [2018-07-13 13:59:19]
 » สรุปผลการสอบ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ [2018-07-12 13:17:09]
 » ประกาศ รายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-10 11:24:13]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป (รอบ 3) เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-06 09:04:39]
 » รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป รอบ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-06 08:57:25]
 » รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป รอบ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-07-04 09:31:28]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ( รอบ 3 ) [2018-07-03 16:30:39]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-06-07 15:16:52]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาฯ รอบทั่วไป รอบ3 ประจำปี กศ.2561 [2018-06-01 13:58:28]
 » รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป (รอบ2) เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-31 15:43:52]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป (รอบ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-31 09:42:09]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป (รอบ2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-28 16:13:04]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ประเภททั่วไป (รอบ2) เพื่อเข้าศึกษาต่อใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-28 16:06:37]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-05-18 08:52:24]
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-05-18 08:51:41]
 » ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [2018-05-09 12:40:31]
 » ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-05-09 12:40:15]
 » ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561 [2018-05-09 12:39:59]
 » ประกาศรายชื่อการพ้นสภาพนักศึกษา (ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) [2018-05-09 12:39:45]
 » ประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงวันลงทะเบียนเรียน และวันเปิด-ปิด ภาคการศึกาาและแนวการปฏิบัติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 [2018-04-26 10:59:52]
 » ประกาศ เรื่อง กำหนดช่วงวันลงทะเบียนเรียน และวันเปิด - ปิด ภาคการศึกษา ภาคต้น ประจำปี 2561 [2018-04-23 14:44:59]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-04-18 16:22:30]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-04-18 16:19:33]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-04-18 16:16:00]
 » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภททั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2018-04-18 15:11:36]
 » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) [2018-04-05 15:03:09]
 

 
 » ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม [2019-07-12 14:30:39]
 » ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก [2019-05-08 14:06:51]
 » เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-04-17 09:16:07]
 » ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง [2019-03-28 11:16:55]
 » โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม ประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ [2019-03-26 15:43:31]
 » ปรกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเทนนิส จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-03-21 15:09:30]
 » ปรกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพัก จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-03-21 15:10:02]
 » โครงการจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง 4 โครงการ [2019-03-14 15:48:47]
 » ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ [2019-03-07 11:35:07]
 » ประกาศ เรื่อง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ [2019-02-26 15:13:06]
 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-จัดซื้อชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา จำนวน 1 ชุด [2019-02-20 16:25:10]
 » ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-02-06 13:58:10]
 » ประกาศแสดงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 9 รายการ [2019-02-06 13:56:59]
 » ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตั้งแต่ 1 ล้านบาทชึ้นไปจำนวน 1 รายการ [2019-01-15 14:25:19]
 » ประกาศ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาทจำนวน 10 รายการ [2019-01-15 14:24:26]
 » ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2019-01-08 10:09:52]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว [2019-01-04 16:47:08]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [2019-01-04 16:46:23]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(วิทยาศาสตร์) [2019-01-04 16:45:25]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน) [2019-01-04 16:44:34]
 » ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ( วิทยาศาสตร์ ) ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-04 10:59:27]
 » ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ( ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-12-04 10:58:30]
 » เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [2018-11-30 09:50:20]
 » เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [2018-11-30 09:49:46]
 » เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [2018-11-30 09:49:07]
 » ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน จำนวน 3 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-27 15:20:05]
 » ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-11-27 15:19:10]
 » ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2018-10-17 10:01:59]
 » ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-08-01 11:09:12]
 » ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเสื้อคอกลมพิมพ์ซับรีเมชั่นด้านหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2018-08-01 11:08:02]
 » ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [2018-07-26 14:42:33]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-05-15 15:04:26]
 » ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-04-02 16:24:42]
 » ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน 3 ชุด [2018-03-09 09:12:13]
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-02-28 15:21:35]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2018-02-28 15:20:55]
 » ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-01-22 14:17:08]
 » ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [2018-01-22 14:15:51]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องวัดไขมันใต้ชั้นผิวหนัง เครื่องวัดการกระโดดสูงแบบตัวเลข เมดิซินบอล ชุดสเตปแอโรบิก ชุดฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เครื่องวิเคราะห์การให้ข้อมูลย้อนกลับทางกาย ด้วยวิธีประกวดราค [2018-01-10 15:54:49]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-01-10 15:54:32]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-01-10 15:54:18]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2018-01-10 15:53:58]
 » ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ [2018-01-05 10:57:14]
 » ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 1 หลัง [2018-01-05 10:57:01]
 » ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 แห่ง [2017-12-27 16:05:24]
 » ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน 1 หลัง [2017-12-27 16:05:46]
 » ร่างขอบเขตงาน ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ [2017-12-26 15:14:24]
 » ร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 1 หลัง [2017-12-26 15:13:39]
 » ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [2017-12-26 15:12:46]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลู่ว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2017-12-19 21:25:02]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2017-12-19 21:25:26]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดอุปกรณ์ฮอกกี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2017-12-19 21:25:47]
 » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2017-12-19 21:26:16]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดอุปกรณ์ฮอกกี้ (กลางแจ้ง) [2017-12-14 16:37:23]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดอุปกรณ์กรีฑา [2017-12-14 16:38:13]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน [2017-12-14 16:38:42]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ลู่ว่ายน้ำ [2017-12-14 16:39:11]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2017-12-14 16:39:45]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ชุดเทควันโด [2017-12-14 16:40:12]
 » งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [2017-12-14 16:40:40]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องวัดไขมันใต้ชั้นผิวหนัง เครื่องวัดกระโดดสูงแบบตัวเลข เมดิซินบอล ชุดสเตปแอโรบิก ชุดฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ฯ [2017-12-14 16:41:45]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า [2017-12-14 16:42:15]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน [2017-12-14 16:42:43]
 » ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 1 ล้านบาทขึ้นไป ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน [2017-12-14 16:43:13]
 » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [2017-12-12 10:16:02]
 » ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา [2016-11-17 15:23:18]
 » ประกาศปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-11-11 09:17:39]
 » ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2016-11-10 14:28:07]
 » ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [2016-11-08 21:55:23]
 » ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ [2016-11-07 14:52:55]
 » ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปฏิกิริยาตอบสนองแบบ WHOLE BODY REACTION TIME ชุดทดสอบความสามารถในการไม่ใช้ออกซิเจน จักรยานวัดงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-10-23 12:40:06]
 » ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน ชุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-10-23 12:36:19]
 » ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์กีฬา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2016-10-23 12:34:02]
 » ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป อัฒจันทร์พับเก็บได้ จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [2016-11-03 14:31:17]
   WEB LINK ที่น่าสนใจ


สงวนลิขสิทธิ์ 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737089   Fax : 056-737091
E-mail :ipe_phetchabun