กพร. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 
 
 
เอกสาร
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งสพล.พช แต่งตั้งคณะกรรมากรพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีการศึกษา 2558
2 คู่มือรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สพล.พช
3 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพล.พช
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10