การรับรองคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2550-2552  
 

   - การรับรองคุณวุฒิ
   - รายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันการพลศึกษา
   - การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   - การพิจารณาหลักสูตร
   - การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

=====================================================================================

การรับรองคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2553-2555

   - การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   - รายชื่อคุณวุฒิจากสถาบันการพลศึกษา
   - การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

=====================================================================================

       - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ. ) เห็นชอบให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2553

       - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภารับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ

 
     
 
 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail : ipe_phetchabun