ระดับปริญญาตรี  
 

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
1. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
1.1 ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 
                             (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Sports Science)
                    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
                              (ภาษาอังกฤษ) B.S. (Sports Science)

รับผู้จบ ม.6  หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ
                 

แนวทางการประกอบอาชีพ :
     นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนราชการและเอกชน เป็นผู้สอนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาในสถาบันการพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ-สมรรถภาพ (Health Center - Fitness Center) สมาคมกีฬา สโมสรกีฬา รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี   Bachelor's of Arts (B.A.)               
1. สาขาวิชา (Field of Study) ธุรกิจ Business
1.1 สาขาวิชาการจัดการกีฬา  (Sports Management) (คลิก)

1.2 สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (Sports Communication )(คลิก)

รับผู้จบ ม.6  หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ

             

แนวทางการประกอบอาชีพ :
 - สาขาวิชาการจัดการกีฬา ผู้นำนันทนาการ ผู้นำการท่องเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรม การท่องเที่ยว และนันทนาการ สถานประกอบการธุรกิจการกีฬา ผู้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬา ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ
- สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา ผู้ประกาศข่าว ช่างภาพ ผู้สื่อข่าว นักวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร  :    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี (คลิก)
ชื่อสาขาวิชา :    พลศึกษา  โปรแกรมพลศึกษา  
ชื่อปริญญา   :    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (พลศึกษา)  
                            (ภาษาอังกฤษ) Bachelor Education (Physical  Education)   
                      ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) ศษ.บ. (พลศึกษา)  
                       (ภาษาอังกฤษ)  B.Ed. (Physical  Education)    

รับผู้จบ ม.6  หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ

แนวทางการประกอบอาชีพ :
     ครูพลศึกษาในโรงเรียน สถาบันต่างๆ ผู้ฝึกสอน วิทยากรด้านกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา เจ้าหน้าที่เทคนิคกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการแข่งขันกีฬา ผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกาย เจ้าหน้าที่พลศึกษาและนันทนาการประจำสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาในการจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย พนักงานแนะนำสินค้าเกี่ยวกับกีฬา รวมถึงประกอบอาชีพอิสระ

 
     
 
 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail : ipe_phetchabun