ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ประกาศโควต้า
 
 
รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 คู่มือนักศึกษา 2561
2 คู่มือบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2560
4 ประกาศ เครื่องแบบ 2561
5 ประกาศคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 2559
6 ระเบียบ ว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 2561
7 ระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา สพล.พช. 2561
8 ระเบียบว่าด้วยหอพัก 2561