งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 
ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชมและสังคม
   
 

กิจกรรม:กีฬาในฝันพัฒนาคนพัฒนาชาติ ณ อบต.บ้านน้อยและโรงเรียนบ้านบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล  จ.พิจิตร   1-20  พฤษภาคม, 2554