นโยบายสถาบันการพลศึกษา ที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 


นโยบายสถาบันการพลศึกษา ที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อเป็นการเตรียมการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ.2558 ดำเนินไปตามที่รัฐบาลกำหนด สถาบันการพลศึกษาจึงกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
1. สถาบันการพลศึกษาสนับสนุนนโยบายรัฐบาลของกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าเป็นประชาคม ASEAN ภายใต้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHATER)
2. สถาบันการพลศึกษาดำเนินการปฏิบัติภารกิจ ประชุมและจัดกิจกรรมที่สอดรับกับเสาหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 
    2.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community : APSC)
    2.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
    2.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Sociocultural Community : ASCC)
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาสร้างความเข้าใจและสื่อความหมายให้กับบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. สถาบันการพลศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาริเริ่มโครงการ แผนงาน ตามแผนงานหลักด้านประชาคม สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ (Human Development)
5. จัดโครงการ แผนงาน โครงการในหน่วยงานที่สอดรับกับเสาหลักที่ 3 (ASCC) ในด้านการกีฬาและกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาทั้งในหน่วยงานหรือร่วมกับภูมิภาค ASEAN
6. ศึกษาข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน
7. สถาบันการพลศึกษาสนับสนุนโครงการของวิทยาเขต และโรงเรียนกีฬาในการดำเนินการตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนให้สอดค้องกับ ASCC เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขพลศึกษา นันทนาการ และกิจกรรมที่สัมพันธ์กับกีฬา 
     
 
 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091
E-mail : ipe_phetchabun