หน้าแรก
กลุ่มนโยบายและแผนงาน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
คติพจน์
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างฝ่าย
ยุทธศาสตร์
งานแผนและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
งานติดตามและประเมินผล งานวิเทศสัมพันธ์
รอดำเนินการ..
แบบประเมิน A
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 รอดำเนินการ..
แบบประเมิน B-1
รอดำเนินการ..
แบบประเมิน B-2
แบบประเมิน B-3
แบบประเมิน B-4
เอกสารประชุมประจำเดือน เอกสารดาวน์โหลด ระบบการติดตามรายงานผล 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
เดือนมกราคม
๐.นำเสนอ ประชุม ทบทวนยุทธ ปี ๒๕๖๑ ๑.รายงานผลโครงการประเมินผล แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เดือนเมษายน
๓.ระบบและกลไกการจัดทำแผนกลยุทธ์ ๓.ระบบและกลไกการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
๕.ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 2561 แนวนอน๒ ๖.ผลการวิเคราะห์ SWOT ประจำปีงบประมาณ 2561. ๗.เปรียบเทียบยุทธศาสตร์ ๘.ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐ (ทบทวน ๒๕๖๑) ๑๐.โครงการ นำเสนอประชุม ทบทวนยุทธ ปี ๒๕๖๑ ๑๐.ฟอร์ม โครงการ การเขียนโครงการ แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ปฏิทินปีงบประมาณ สรุปครุภัณฑ์ สรุปตัวบ่งชี้ ทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ราคามาตรฐานคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสารสนเทศ 2560
เกณฑ์ราคามาตรฐาน ICT
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2560
ฟอร์มโครงการ
ฟอร์มรายงานผลโครงการ