งานกรรมการวิทยาเขต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
 
 
 
รายการ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาเขตเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557
2 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเพชรบูรณ์ พ.ศ 2558
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต-ครั้งที่-1_2558
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต-ครั้งที่-2_2558
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต-ครั้งที่-3_2558
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต-ครั้งที่-4_2558
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต-ครั้งที่-5_2558
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต-ครั้งที่-6_2558