งานประกันคุณภาพการศึกษา

 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน <<คลิก>>
คำสั้งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<คลิก>>
คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 <<คลิก>>
ประกาศนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559
<<คลิก>>
ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
<<คลิก>>