หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
งานวิชาการ
แบบฟอร์มการทำรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education)
งานการเงิน

1. ใบยืมเงินค่าใช้จ่าย
2. ใบเบิกค่าตอบแทน/ใช้สอย
3. ใบเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. ใบขออนุญาตอยู่ปฏิบัติราชการ
5. ใบขอหนังสือรับรอง
6. ใบมอบฉันทะ
7. หลักฐานการจ่ายเงิน
8. ใบสำคัญรับเงิน
9. ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
10. ใบเบิกค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
11. หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
12. ใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
13. ขอรับเงินประกันของเสียหาย
14. บันทึกข้อความ ขอจัดทำโครงการ
15. ขออนุมัติไปและยืมเงิน
16. ค่าการศึกษาบุตร
17. ใบค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT 1)
18. ใบขวาง ( OT 2)
19. ใบลงเวลา (OT 3)
20. ค่าโทรศัพท์มือถือผู้บริหาร
21. ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก
22. ค่าสาธารณูปโภค
23. ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

   งานพัสดุ

1. ขออนุมัติน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ขออนุมัติรถยนต์
3. ใบตรวจรับ..
4. ใบสั่งซื้อจ้าง
5. ใบเสนอราค..
6. รายการสั่ง..
7. เอกสารหมายเลข 1
8. เอกสารหมายเลข 2
9. เอกสารหมายเลข 3
10. เบอร์โทรศัพท์ภายในอาคารวิทยบริการ
11.ขออนุมัติซื้อจ้าง

งานบุคคล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ