พุทธศักราช 2514

* นายปอ ขาวสะอาด ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 7 นายปัญจะ เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเกษม พาณิชการ นายกสมาคมพ่อค้าชาวอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสนใจการกีฬาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการขอเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยยื่นเรื่องต่อ ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษา

พุทธศักราช 2525

* นายปัญจะ เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์และคณะรัฐมนตรี ในเรื่องที่ดินและงบประมาณการก่อสร้างอาคารต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานกับกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
* ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจำเนียร ปฏิเวชวรรณกิจ ได้จัดที่ดินสำหรับก่อสร้าง คือ บริเวณถนนสระบุรี - หล่มสัก ซึ่งมีความกว้าง 160 เมตร รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 159 ไร่
* กรมพลศึกษาแต่งตั้งให้นายธนิต คงมนต์ (รองอธิบดีกรมพลศึกษา) นายพิพิธพร แก้วมุกดา (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ) นายแสวง ชูพึ่งอาตม์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี) เป็นผู้ประสานงานกับจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเรื่องที่ดินสำหรับปลูกสร้างและงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการ
* คณะกรรมการฯ ได้รายงานต่ออธิบดีกรมพลศึกษาว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพร้อมที่จะเปิดวิทยาลัยพลศึกษาได้ กรมพลศึกษาจึงนำเรื่องเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ
* นายเกษม ศิริสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเปิดวิทยาลัยพลศึกษา ให้ชื่อว่า "วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2525 โดยเปิดเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง พลศึกษา) โดยปีแรกรับนักศึกษาจำนวน 50 คน
* นายปัญจะ เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดสรรพัฒนาจังหวัด จำนวน 150,000 บาท และ เงินส่วนตัวอีก 10,000 บาท เนื่องจากการขอเปิดวิทยาลัยพลศึกษาช่วงแรกยังไม่ได้เสนออยู่ในแผนพัฒนา และสำนักงบประมาณไม่ได้เตรียมงบประมาณ พ.ศ. 2526 ไว้ ดังนั้นคณะกรรมการพ่อค้าประชาชนกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อจัดหาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน จนทำให้การเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

พุทธศักราช 2526

* กรมพลศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายทรงสวัสดิ์ ไวชมภู เป็นผู้อำนวยการโครงการเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้ประสานงานกับสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ เรื่องสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวและสถานที่รับสมัครนักศึกษา
* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 50 คน ในสถานที่ของสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยใช้หอ 7 เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และใช้หอ 8 เป็นที่พักข้าราชการ

พุทธศักราช 2529

* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ย้ายสถานที่มาอยู่สถานที่ตั้งแห่งใหม่ คือ เลขที่ 30 หมูที่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

พุทธศักราช 2535

* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เปิดโครงการสมทบกับสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การฝึกและการจัดการกีฬา) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

พุทธศักราช 2538

* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพณิชยการและ สาขาการกีฬาและสุขภาพ

พุทธศักราช 2542

* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี

พุทธศักราช 2544

* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 1 สาขา คือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พุทธศักราช 2545

* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินโครงการร่วมมือทาง วิชาการ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระดับการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกพลศึกษา
* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติมอี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด

พุทธศักราช 2546

* วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 1 สาขา คือ สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

พุทธศักราช 2548
* พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า ให้ วิทยาลัยพลศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยาเขต ของสถาบันการพลศึกษา โดยวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เปลี่ยนเป็นสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์  สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548  ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  มี  3 คณะ ดังนี้

-  คณะศึกษาศาสตร์    หลักสูตรศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาพลศึกษา  โปรแกรมวิชาพลศึกษา ระยะเวลาเรียน  5 ปี  และสาขาวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา ระยะเวลาเรียน  3  ปี
-  คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตร์  สาขาวิชาธุรกิจ  โปรแกรมวิชาธุรกิจสุขภาพ
-  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ระยะเวลา  4  ปี