บทความทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
คุณค่าของความซื่อสัตย์
อาจารย์ ณัฐพรหม อินทุยศ