ทะเบียนผู้บริหาร
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์    

นายปริวัฒน์  วรรณกลาง

อธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี

รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์

       
 

ผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ศิริวรรณ สุขดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผศ.มงกุฎ มูสิกธรรม

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 
         
     
 

ผศ.ดร.โกศล รอดมา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

 

ดร.สุริยา ประดิษฐ์สถาพร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 

นายณัฐพล   ประภารัตน์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 
           
     
 

นางวิไลลักษณ์   ตรีเมฆ

รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.สันติ  สิทธิจันดา

รองคณบดี คณะศึกษาศาตร

 

นายนิรันดร์ ชาวเรือหัก

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

 

       
 

นายธนู เพ็งแก่นแท้

หัวหน้าสำนักงานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

นายวิราม หอมมาลา

ผู้ช่วยรองอธิการบดี