ข้อมูลข้าราชการครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/ระดับ
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาโท
วุฒิปริญญาเอก
หมายเหตุ
1 ผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กศ.บ. พลศึกษา กศ.ม. พลศึกษา บธ.ด.การจัดการการกีฬา  
2 ผศ.ดร.โกศล รอดมา ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา กศ.ม. พลศึกษา บธ.ด.การจัดการการกีฬา  
3 ผศ.ดร.วิทยา หล่อศิริ ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.พลศึกษา กศ.ม.บริหารการศึกษา กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
4 ผศ.ดร.ดวงกมล สวนทอง ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.การสอนภาษาไทย กศ.ม.การสอนภาษาไทย วท.ด.การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  
5 ผศ.ศิริวรรณ สุขดี ผุ้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กศ.บ.พลศึกษา กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว -  
6 ผศ.จอ.ณรงค์ คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.พลศึกษา บธ.ม.การจัดการการกีฬา -  
7 ผศ.ภิญโญ ดวงประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศศ.บ การฝึกและการจัดการกีฬา กศ.ม. พลศึกษา -  
8 ผศ.มงกุฎ มูสิกธรรม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กศ.บ พลศึกษา กศ.ม พลศึกษา -  
9 ผศ.เนาวรัตน์ ตรีเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.บ.คอมพิวเตอร์ กศ.ม พลศึกษา -  
10 ผศ.ประรัญญา ไตรยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา กศ.ม พลศึกษา -  
11 นางสาวณัฐภร อินทุยศ ครู คศ. 2 วท.บ.จิตวิทยา (คลินิก) ศศ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -  
12 นายนิรันดร์ ชาวเรือหัก อาจารย์ กศ.บ.พลศึกษา คม.พลศึกษา กำลังศึกษาต่อ  
13 นางลาวัลย์ พันพิพิธ อาจารย์ คบ.บรรณารักษ์ศาสตร์ คศ.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต กำลังศึกษาต่อ  
14 นางปรียาภรณ์ ยุติธรรมภิญโญ อาจารย์ ศศ.บ.การจัดการทั่วไป กศ.ม.บริหารการศึกษา -  
15 นายธนู เพ็งแก่น อาจารย์ คบ.พลศึกษา - -  
16 นายภัทรดนัย ประสานตรี อาจารย์ วท.บ.พลศึกษา กศ.ม.สุขศึกษาและพลศึกษา -  
17 นายเด่น ครองคัมภีร์ อาจารย์ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ศบ.ม.พลศึกษา -  
18 นายธีระวัฒน์ สุขีสาร อาจารย์

ค.บ.การประถมศึกษา

ศษ.บ.คณิตศาสตร์

ค.ม.วิจัยการศึกษา กศ.ด.การทดสอบและการวัดผลการศึกษา  
19 นายทนงศรี ภูริศรี อาจารย์ วท.บ.สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ วท.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา กศ.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา  
ข้อมูลบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/ระดับ
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาโท
วุฒิปริญญาเอก
หมายเหตุ
1 นางวิไลลักษณ์ ตรีเมฆ รองคณบดีฯ (อาจารย์) บธ.บ. บริหารธุรกิจ บธ.ม.บริหารธุรกิจ -  
2 ผศ.ดร.สุริยา ประดิษฐ์สถาพร ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์
นศ.บ.โฆษณาและประชาสัมพันธ์ นศ.ม.การบริหารการสื่อสาร ปร.ด. นิเทศศาสตร์นวัตกรรม  
3 ผศ.วราพร นาชารีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
4 นางสาวนัยนา พิชากูล ครู คศ. 2 บธ.บ บริหารธุรกิจ บธ.ม.บริหารธุรกิจ กำลังศึกษาต่อ
ปรด. (บริหารธุรกิจ)
 
5 นายวิราม หอมมาลา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
อาจารย์
บธ.บ การจัดการการก่อสร้าง คอ.บ วิศวกรรมโยธา บธ.ม. การจัดการกีฬา -  
6 นางพิชญาภา จันทศรี อาจารย์ ศศ.บ การจัดการทั่วไป กศ.ม การบริหารการศึกษา -  
7 นางสาวปุณยนุช ปัญญาปิง อาจารย์ นศ.บ. โฆษณาและประชาสัมพันธ์ นศ.ม.การบริหารการสื่อสาร -  
8 ดร.จรินทร์ สารทอง อาจารย์     -  
9 นายจักรกฤษณ์ อู่ตุ้ม อาจารย์     -  
ข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/ระดับ
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาโท
วุฒิปริญญาเอก
หมายเหตุ
1 นายณัฐพล ประภารัตน์ รองคณบดีฯ (อาจารย์) วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ วิทยาศาสตร์การกีฬา -  
2 นางสาวพัชรี ย่ำเที่ยง อาจารย์ วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา -กำลังศึกษาต่อ  
3 ผศ.ดร.สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ ครู คศ. 3 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา ศศ.ม.พลศึกษา วท.ด.วิทยาศาสตร์การกีฬา  
4 ผศ.ดร.กรรณิกา ทองพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอ.ม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา  
5 นายชำนาญ ผึ่งผาย อาจารย์ ศษ.บ พลศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตร์การกีฬา -  
6 ดร.จีราวรรณ พรมจันทร์ อาจารย์        
7 นายชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์ อาจารย์     -  
8 นายชโลธร เสียงใส อาจารย์     -  
9 นางสาวศิริกุล พิศมัย อาจารย์     -  
10 นางสาวจิราพันธ์ ดรรชนีเพชร อาจารย์     -