ข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/ระดับ
วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี
วุฒิปริญญาตรี
วุฒิปริญญาโท
หมายเหตุ
1 นางสาวนาถอนงค์ หงษ์ทอง นักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ อนุปริญญา(การจัดการทั่วไป) ศศ.บ การจัดการทั่วไป กศ.ม บริหารการศึกษา  
2 นายพร้อม พรเสน่ห์ นายช่างโยธา
ระดับชำนาญงาน
ปวส.ช่างก่อสร้าง วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง กำลังศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ  
3 นางสุมาลี กลางนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับชำนาญงาน
ปวช. พาณิชยการ กำลังศึกษา บธ.บ.การจัดการ -  
4 นางนันท์ลภัส โทนแก้ว เจ้าหนักงานธุรการชำนาญงาน ปวท.บริหารธุรกิจ บธ.บ.การจัดการ -