ข้อมูลบุคลากรลูกจ้างประจำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/ระดับ
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1 นายสาโรช สายยืด พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 หัวหน้า ป.4  
2 นายธราดล ไหลดี ผู้ดูแลหมวดสถานที่  ระดับ 2 หัวหน้า ม.ศ.3  
3 นายสมศักดิ์ ศิริรัตน์ไพบูลย์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ม.3  
4 นายวัฒนานนท์  คำเขิน พนักงานสถานที่    
5 นายหิรัญทรัพย์ จันทร์อุ่น ผู้ช่วยช่างไม้ ระดับ 2 ม.ศ.3  
6 นายประสิทธิ์ พักกะสา พนักงานทั่วไป ระดับ 2 ป.4  
7 นายศิษฏ์ธนัตถ์ รักษาสัตย์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ป.4