ข้อมูลบุคลากรลูกจ้างประจำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/ระดับ
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1 นายสาโรช สายยืด พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 หัวหน้า ป.4  
2 นายธราดล ไหลดี ผู้ดูแลหมวดสถานที่  ระดับ 2 หัวหน้า ม.ศ.3  
3 นางสมพิศ ศิริรัตน์ไพบูลย์ พนักงานทั่วไป ระดับ 2 ป.4  
4 นายสมศักดิ์ ศิริรัตน์ไพบูลย์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2 ม.3  
5 นายวัฒนานนท์  คำเขิน พนักงานสถานที่    
6 นายหิรัญทรัพย์ จันทร์อุ่น ผู้ช่วยช่างไม้ ระดับ 2 ม.ศ.3  
7 นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนพรหม ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ม.ศ.5  
8 นายประสิทธิ์ พักกะสา พนักงานทั่วไป ระดับ 2 ป.4  
9 นายศิษฏ์ธนัตถ์ รักษาสัตย์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2 ป.4  
10 นายอนุชิต        สืบสวน พนักงานทั่วไป  

ช่วยราชการรร.กีฬาจ.ขอนแก่น

11

นางรุ่งเพชร      ใจทน

พนักงานพิมพ์   ช่วยราชการสนง.การท่องเที่ยวจ.พิษณุโลก