ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร(ICT)  
2 นางกจีพัชร  มารอด บรรณารักษ์  
3 นายลักษณ์  ผุยหัวโทน ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล  
4 นายกิตติธัช  โฉมอุปฮาด เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  
5 นางสาวฑิพย์ฌญา  ทวีทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  
6 นางสาวศศิพัชร์  ศักดิ์ณัฐสกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ  
7 นางสาวศิราพร  เลิศสิทธิไชย เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์  
8 นายประกายแก้ว กู่สันเทียะ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคณะวิทย์ฯ  
9 นางสาวอรวรรณ  พันสุระ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์  
10 นางชยุตรา  ชัยชนะ เจ้าหน้าที่งานธุรการงานวิจัย  
11 นางสาวกอบกุล  ขันยศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ  
12 นายวิชญะ  ศรีไพร เจ้าหน้าทีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
13 นางสาวมัณฑนา  สระประการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
14 นายอธิรัชต์  เสือน้อยกุลธร เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานรองฯ  
15 นางสาวพัชรินทร์ ขูลิลัง เจ้าหน้าที่งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
16 นางสาวฐานิสร์ คงสัตรา เจ้าหน้าที่งานธุรการคณะศิลปศาสตร์  
17 นางสาววราพร แสนอินต๊ะ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบราชการ  
18 นางสาวประภาศรี  นวลเชย เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์  
19 นางมนัสนันท์  ใจดี เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  
20 นางสาวมีนาพร  พรมหลวง เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
21 นางสาวปวิชญา  ผันบุญ เจ้าหน้าที่งานให้บริการวัสดุและอุปกรณ์กีฬา  
22 นางสาวสรตรา  อุดมอ่าง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  
23 นางสาวสุวรรณี  คำมี เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  
24 นางสาวกรพินธุ์  เมฆพัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
25 นางช่อเรณู สกลนครดี คนงาน  
26 นายบุญทน  ดวงดาว คนงาน  
27 นายพนม  จันทร์แจ้งใจ คนงาน  
28 นางจันศรี  ประทุมโย คนงาน  
29 นางประเทือง  ศิริรัตน์ไพบูลย์ คนงาน  
30 นางสายสอาด  ตรีสอน คนงาน  
31 นายปรารพ   สกลนครดี คนงาน  
32 นายสุนทร  ชัยศิริ คนงาน  
33 นายฉัตรชัย จันทร์อุ่น คนงาน  
34   คนงาน  
35 นายเอกภาพ  หอมดอก คนงาน  
36 นายสมพงษ์  กัลยา คนงาน  
37   พนักงานรักษาความปลอดภัย