ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี อ.ประจำหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการบิรหารจัดการกีฬา  
2 นายเฉลิมพงษ์ เมืองเทศ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร(ICT)  
3 นางสาวญาณณิษา นาคเพชร เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  
4 นายพฒิพงศ์ เจริญสิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญกีฬาฟุตบอล  
5 นายรณชัย สว่างพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญกีฬามวยปล้ำ  
6 นางสาวปริม จันทร์สุข เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะเงินนอกงบประมาณ  
7 นางสาวธนพร ศรีสอาด เจ้าหน้าที่พัสดุปละยานพาหนะเงินงบประมาณ  
8 นางสาวศิราพร  เลิศสิทธิไชย เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์  
9 นายประกายแก้ว กู่สันเทียะ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคณะวิทย์ฯ  
10 นางสาวพัชรินทร์ ปาวะลี เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์  
11 นางชยุตรา  ชัยชนะ เจ้าหน้าที่งานธุรการงานเลขานุการ  
12 นางสาวกอบกุล  ขันยศ เจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายแผนงานและพัฒนา  
13 นายศุภโชค แสงจรัสหว้า เจ้าหน้าทีงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
14 นางสาวมัณฑนา  สระประการ เจ้าหน้าที่งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
15 นางสาววราภรณ์ แสนอินต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณสำนักงานรองฯ  
16 นางสาวพัชรินทร์ ขูลิลัง เจ้าหน้าที่งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ  
17 นายจิรศักดิ์ ชวดชาวนา เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการ  
18 นางสาวปวิชญา ผันบุญ เจ้าหน้าที่งานให้บริการวัสดุและอุปกรณ์กีฬา  
19 นางสาวประภาศรี  นวลเชย เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์  
20 นายเศกสิทธิ์ ถาวรศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  
21 นางสาวกนกพร มะการ เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
22 นายอธิรัชต์ เสือน้อยกุลธร เจ้าหน้าที่งานบุคคล  
23 นางสาวสรตรา  อุดมอ่าง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานรองฯ  
24 นางสาวพรพิมล สุวรรณชัย เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี  
25 นายสุริยา ริกากรณ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
26 นางสาวสุรัตนา ทองศรี ผู้เชียวชาญกีฬายูโด  
27 นายนิพัฒน์ หมีทอง ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยและอาจารย์ผู้สอน  
28 นายจักรพงศ์ ติยะวัฒน์ ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำและอาจารย์ผู้สอน  
29 นายวัชระ แก้วบ่อไทย ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเล่ย์และอาจารย์ผู้สอน  
30 นายอัฐพร สามา ผู้ฝึกสอนกีฬาเวปักตะกร้อและอาจารย์ผู้สอน  
31 นายคณิต ยืนยง ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพายและอาจารย์ผู้สอน  
32 นางสาวณัฐธยาน์ ศิกดิ์ประยูร ผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศและอาจารย์ผู้สอน  
33 นายลักษณ์ ผุยหัวโทน เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุและยานพาหนะ  
34 นางสาวสุพัตรา วงษ์หาญ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  
35 นางสาวลำไพร ปลาเงิน คนงานประจำอาคารคณะศึกษาศาสตร์และบริเวณรอบ  
36 นางอนงค์ หัดถะวงษ์ คนงานประจำอาคารพลศึกษาและบริเวณรอบ  
37 นายพนม  จันทร์แจ้งใจ คนงานประจำสนามฟุตบอลและบริเวณรอบสนามกลาง  
38 นายอำนวย เข็มกลัด คนงานประจำโรงยิมนาสติกและบริเวณรอบ  
39 นายณรงค์  ศิริรัตน์ไพบูลย์ คนงานประจำสนามกีฬากลางแจ้งและบริเวณรอบ  
40 นางสายสอาด  ตรีสอน คนงานประจำอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและบริเวณรอบ  
41 นายสมพงษ์ กัลยา คนงานประจำสนามเทนนิสและบริเวณรอบ  
42 นายสุนทร  ชัยศิริ คนงานประจำโรงยิมและบริเวณรอบ  
43 นายธนกร สกลนครดี คนงานประจำอาคารวิทยบริการและบริเวณรอบ  
44 นายบุญทน ดวงดาว คนงานประจำสนามฟุตบอลและบริเวณรอบสนามไวชมภู  
45 นางประเทือง ปิ่นแก้ว คนงานประจำอาคารคณะศิลปศาสตร์และบริเวณ  
46 นางสาวธิดารตน์ สุกคล้อย คนงานประจำโรงยิมบาสเกตบอลและบริเวณรอบ  
47 นางจริยา คำเผี่ยน คนงานประจำอาคารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  
48 นายฉัตรชัย จัทร์อุ่น พนักงานรักษาความปลอดภัย