ข้อมูลอาจารย์พิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข้อมูลอาจารย์พิเศษ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสิทธิชัย เป้งคำภา อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
2 นางสาวราตรี  เงางาม อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์  
3 นายนพดล  บินไธสง อาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  
4 นายภัทรดนัย ประสานตรี อาจารย์พิเศษบาสเกตบอล คณะศึกษาศาตร์  
5 นายพลัง   นิทัศกาญจนานนท์ อาจารย์พิเศษ  
6 นางสาวพรรณปพร ประสานตรี อาจารย์พิเศษสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
7 นางสาวณัฐวลัญช์   มีทรัพย์ อาจารย์พิเศษกฏหมายการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์