ข้อมูลอาจารย์พิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลอาจารย์พิเศษ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นางสาวเดือนเต็ม พาพิจิตร อาจารย์พิเศษประจำคณะศิลปศาสตร์ วิชาบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา
2 นางสาวราตรี  เงางาม อาจารย์พิเศษประจำคณะศิลปศาสตร์ วิชาการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการกีฬา
3 นางสาวสุภรณี จำปา อาจารยพิเศษประจำคณะศิลปศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4 นางสาวฐานิสร์ คงสัตรา อาจารยพิเศษประจำคณะศิลปศาสตร์ วิชาหลักสารสารสนเทศ
5 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์รอด อาจารย์พิเศษประจำคณะศิลปศาสตร์ วิชาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ