วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)


คติพจน์

“กยิราเจ กยิรา เถนํ”
ทำอะไร ทำจริง

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

“ความรู้ดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์ (VISION)

“วิทยาเขตเพชรบูรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนที่จัดการศึกษาด้าน พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สื่อสารการกีฬา และการจัดการกีฬาที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ (MISSION)

๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สื่อสารการกีฬา การจัดการกีฬา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา สื่อสารการกีฬา การจัดการกีฬา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเสริัม สนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
๔. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
๕. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
ทางการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ
๗. สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน