ประเด็นยุทธศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาทางด้านพลศึกษา
กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ กีฬา และอาคารสถานที่แก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและกีฬากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน