ภารกิจ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทยและการประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. บริการวิชาการโดยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนทางด้านการกีฬา รวมทั้งสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านกีฬาไทย
  4. การประกันคุณภาพการศึกษา

                                               อัตลักษณ์ของนักศึกษา

        "ทักษะดี  มีน้ำใจนักกีฬา   พัฒนาสังคม"

                    เอกลักษณ์ของวิทยาเขตเพชรบูรณ์

                                   "บริการด้านกีฬา  และสุขภาพ"                     

                           มาตรการส่งเสริมภายใน

                                                          "ด้านสุขภาพ"

                              มาตรการส่งเสริมภายนอก

                                                        "ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ"