Get Adobe Flash player

คู่มือบริหารงานวิจัย

ตารางคลีนิกวิจัย

เว็บลิงค์

   

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ โดยนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารเข้ามาใช้ใน
การพัฒนาระบบ ทำให้ระบบสามารถ จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลได้บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการสร้างแหล่งเผยแพร่
งานวิจัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในการใช้ข้อมูล
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091 
E-mail :ipe_phetchabun