Get Adobe Flash player

คู่มือบริหารงานวิจัย

ตารางคลีนิกวิจัย

เว็บลิงค์

   

ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2556
1. ปัจจัยที่มีผลต่อฉันทะในการเรียนของนักศึกษาสภาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2.ผลการเรียนรู้ผสมผสานโดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. การศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2555
 
ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2557
1. การพัฒนาทักษะผู้นำกีฬาในการเป็นผู้ฝึกสอนและการจัดการกีฬาเทนนิส
2. การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ร่วมกับการปฏิบัติจริงเรื่องการสร้างสนามกรีฑาวิชาทักษะและการสอนกรีฑาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. การเรียนแบบร่วมมือแบบจิ๊กซอว์ (jigsaw) เรื่องระบบคุณภาพวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา
 
ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2558
1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลสำหรับนักศึกษาการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2. การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนโดยการใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐานตามรูปแบบR๒D๒บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่อการรายงานผลการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๙
4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา
5. ปัญหาและแนวทางแก้ไขการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาปีที่ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6. ผลการฝึกพลัยโอเมตริกด้วยเมดิซินบอลที่ส่งผลต่อความเร็ว
ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2559
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่อการรายงานผลการแข่งขันกีฬาสถาบัน
2.คุณลักษณะที่เป็นจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลงานวิจัย ปี พ.ศ.2560
1.การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยสำหรับนักศึกษา
2.ผลของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091 
E-mail :ipe_phetchabun