Get Adobe Flash player

คู่มือบริหารงานวิจัย

ตารางคลีนิกวิจัย

เว็บลิงค์

   

คำสั่ง ประกาศ โครงการ ปี 2556

1. คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมเสนอโครงการวิจัย
2. บันทึกข้อความ ขอจัดตั้งห้องคลินิกวิจัย
3. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบุรณ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานด้านวิจัย งานสร้างสรรค์
4. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำผลงาน
 
คำสั่ง ประกาศ โครงการ ปี 2557
1. คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
2. คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคลินิกวิจัย สถาบันการพลศึกษา
3. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจัดทำผลงาน
4. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์. รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เงินรายได้) (เพิ่ม)
 
คำสั่ง ประกาศ โครงการ ปี 2558
1. คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมากรพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
2. คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมากรดำเนินงานวิจัย พ.ศ.2557
3. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
4. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการวิจัย
 
คำสั่ง ประกาศ โครงการ ปี 2559
1. ประกาศ ปี 2559
2. คำสั่งโครงการจัดประชุมวิชาการ
3. ประกาศทุนวิจัยปีงบประมาณ-พ.ศ.2559
4. คำสั่งโครงการจัดประชุมวิชาการ
5. ประกาศหลักเกณฑ์จ่ายเงินวิจัย59
คำสั่ง ประกาศ โครงการ ปี 2560
1. แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำผลงานด้านวิจัย
2. ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจำปี 2560
4. คำสั้งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการ กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5. โครงการประชุมสัมนาวิชาการและแสงดผลงานฯ ปี60
6. โครงการผลิตงานวิจัยฯ งบแผ่นดิน 180,000 ปี60
7. โครงการผลิตงานวิจัยฯ งบรายได้ 225,000 ปี 60
8. โครงการพัฒนากลุ่มวิจัยและประกัน ปี60
9. โครงการสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยฯ ปี60
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ปี2560
11. ประกาศรายชื่อผูที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2560
12. ประกาศสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปี2560
13. ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณานักวิจัยวิจัยดีเด่น
คำสั่ง ประกาศ โครงการ ปี 2561
1. แผนการดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
3. ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
4.ประกาศผลทุนวิจัย
5.โครงการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 3 คณะ ปีงบประมาณ 2561
6.โครงการผลิตงานวิจัยและงานสร้างวรรค์ ปี 2561 (เงินรายได้)
7.โครงการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปี 2561 (งบกลาง)
8.โครงการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561
9.โครงการสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561
10.คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 3 คณะ
11.ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
12.รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนองานวิจัย (proceeding) ประจำปี 2561
13.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2561
14.ปฏิทินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
15.ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
16.ประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
17.ประกาศรายชื่อผู้นักวิจัยดีเด่น ปี 2560
18.ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อการวิจัย 2561
19.ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 2561
20.ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น
คำสั่ง ประกาศ โครงการ ปี 2562
1. ใบสมัคร-แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2. ประกาศทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2553 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-737092   Fax : 056-737091 
E-mail :ipe_phetchabun